Ali električni skiro lahko uporabljam v cestnem prometu?

Kje se lahko vozimo z električnimi skiroji? Kaj pravi trenutno veljavna zakonodaja? Vas lahko doleti kazen?

Zadnje čase se poraja veliko vprašanj ali je električni skiro dovoljeno uporabljati v prometu, pod kakšnimi pogoji in kakšne so kazni. Da bi razjasnili nekaj dilem, smo pripravili kratek pregled aktualne zakonodaje, ki ureja tudi električne skiroje.

električni skiro zakonodaja Po trenutno veljavni zakonodaji (glej ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2) spadajo električni skiroji med posebna prevozna sredstva. V 30. točki 3. člena zakon opredeljuje posebna prevozna sredstva kot: »posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila;«

Nadalje pa zakon v 97. členu govori o pogojih uporabe posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu, o prepovedih uporabe in o kaznih.

Pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu
(1) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.
(2) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba invalidskih vozičkov na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene od vozišča.
(4) Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.
(5) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor, in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, miniaturna motorna vozila ipd.), v cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti motorno vozilo.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.
(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo petega odstavka tega člena.

Po trenutno veljavni zakonodaji, je torej vožnja z električnimi skiroji v cestnem prometu prepovedana. Očitno je, da slovenska zakonodaja zaostaja za tehnološko realnostjo in za zakonodajami drugih držav, ki so to področje že uredile. Vendar pa se tudi na tem področju obetajo spremebe, po vsej verjetnosti že do konca leta. V pripravi je namreč predlog zakona, ki spreminja pogoje glede uporabe posebnih prevoznih sredstev v prometu. Kratek povzetek sprememb na tem področju, si lahko preberete v TEM ČLANKU.