Subvencije EKO SKLADA za električna vozila po novem, 18.12.2020

,
subvencija eko sklad

Na Eko skladu nižje spodbude za e-vozila in prehod na shemo »de minimis« za podjetja

Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud za električna vozila za pravne osebe prinaša dve večji spremembi in sicer znižanje višine ter deleža spodbude za električna vozila ter omejitev zgornje vrednosti vozila, ki je lahko sofinancirano z javnim pozivom. Razlog za to je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število spodbujenih vozil vsako leto praktično podvoji, na drugi strani pa se cene električnih vozil znižujejo.

Višina spodbude na obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

  • 4.500 EUR za vozila kategorije M1;
  • 3.500 EUR za vozila kategorije N1;
  • 1.500 EUR za vozila kategorije L7e;
  • 1.000 EUR za vozila kategorije L6e;
  • 750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e;
  • 500 EUR za vozila kategorije L2e;
  • 300 EUR za vozila kategorije L1e-B.

Poleg tega je z novim javnim pozivom omejena najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo na največ 65.000 EUR, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za pravne osebe je tudi ta, da bodo spodbude vlagateljem dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči in ne več po pravilih državne pomoči, kar je ključni prispevek k poenostavitvi obravnave vlog, saj se bodo sredstva dodeljevala za že izvedene naložbe. Poleg tega ne bo več ugotavljanja upravičenih stroškov, ki so predstavljali razliko med ceno električnega in primerljivega fosilnega vozila, kar pomeni, da bo za vsa vozila iste kategorije spodbuda taka kot je navedeno zgoraj, in tudi ne glede na velikost ali lokacijo podjetja, kot je bilo to v prejšnjem javnem pozivu. Pomoč po shemi »de minimis« pa pomeni, da se ta pomoč sešteva z drugimi »de minimis« pomočmi (razen COVID-19 pomoči), in da podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ne sme prejeti več kot 200.000 EUR te pomoči.

Vlogo na nov javni poziv bodo pravne osebe, enako kot fizične, po novem oddale po izvedbi naložbe, torej po nakupu in registraciji vozila.

Povezava do dokumentacije za subvencijo, je dostopna na TEJ POVEZAVI.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

eko sklad