Pravila nagradnega natečaja “Osvoji pametni skuter Robbo X6!”

Med vsemi prijavljenimi bo ogranizator izžrebal 1 zmagovalca, ki bo prejel pametni skuter Robbo X6, opredeljenih v 6.Členu tega pravilnika. Oranizator bo izžrebal tudi 10 nagrajencev, ki bodo prejeli nagradni popust v vrednosti 10% (23€), ki ga lahko koristi ob nakupu naprave v spletni trgovini: robbo.si. Žrebanje bo naključno in izvedeno na način, ki ga določi organizator.

 


 

Podrobna pravila in določila

 1. člen

Splošna določba 

 

Ta pravila določajo način prirejanja in pogoje za sodelovanje v nagradnem natečaju v oglaševalske namene pod naslovom »Osvoji pametni hoverboard Robbo X6!«( v nadaljevanju »nagradni natečaj«).

 

Nagradni natečaj predstavlja nagradni razpis v reklamne namene, ki ga prireja v 2. členu navedeno podjetje in se skladno s 5. členom Zakona o igrah na srečo ne šteje za igro na srečo v smislu prej navedenega zakona.

 

 1. člen

Organizator in izvajalec nagradne igre

 

Nagradno igro »Osvoji pametni hoverboard Robbo X6« organizira podjetje Robotix d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica (v nadaljevanju »organizator«)

 

 1. člen

Trajanje in potek nagradne igre 

 

Nagradni natečaj poteka od 3.11.2018 (oz od datuma objave nagradne igre na našem facebook profilu) do 30.11.2018. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani: robbo.si.

 

 1. člen

Udeleženci nagradnega natečaja

 

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo državljanke Republike Slovenije in fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji, starejše od 15 let (vključno s 15 let). Za nagrade iz 7. člena teh pravil zaradi določil Zakona o davčnem postopku (ZDaVP-2-UPB4) ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene v podjetju Robotix d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (to so zakonci, ali zunaj zakonski partnerji in otroci). Sodelujoči v nagradnem natečaju sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila omrežja Facebook.

 

 1. člen

Način sodelovanja 

 

Udeleženec nagradnega natečaja se mora prijaviti tako, da:

 

 1. všečka facebook stran: https://www.facebook.com/robboelectric/
 2. v komentar označi vsaj 3 prijatelje (ni obvezno)
 3. deli objavo (ni obvezno)

 

 

Med vsemi prijavljenimi bo ogranizator izžrebal 1 zmagovalca, ki bo prejel pametni hoverboard Robbo X6, opredeljenih v 6.Členu tega pravilnika. Oranizator bo izžrebal tudi 10 nagrajencev, ki bodo prejeli nagradni popust v vrednosti 10% (23€), ki ga lahko koristi ob nakupu naprave v spletni trgovini: robbo.si

 1. člen

Nagrada

 

Organizator bo podelil zmagovalcem sledečo nagrado:

 

Pametni hoverboard Robbo X6.

Vrednost nagrade je 229€.

 

 

 1. člen

Potek nagradne igre

 

Nagrajenca izmed vseh udeležencev izbere organizator nagradnega natečaja in ime zmagovalca objavi na Facebook strani: https://www.facebook.com/robboelectric/ najkasneje do 1.12.2018 pod komentar v objavi nagradne igre.

Rezultat nagradnega natečaja je dokončen. Pritožba ni mogoča.

 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrado podeli drugemu ali tretjemu nagrajencu, kot tudi, da nagrade ne podeli,če ugotovi, da so nagrajenci oziroma njegovi rezervi v igri sodelovali v nasprotju s temi pravili. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega,ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradnem natečaju.

 

 1. člen

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

 

Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščen po e-pošti  ali preko facebook-a.

 

Nagrado nagrajenec prejme na dan, ko organizator organizira prevzem nagrad.

 

Če nagrajenec svojega odgovora v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov oziroma prijavljene osebe;

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja.

 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se sodelujoči strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletni strani in FB profilu Robbo. Hkrati si organizator pridržuje pravico, da objavi fotografije nagrajencev, ki nastanejo tekom prevzema. Dobitnik lahko odkloni prevzem nagrade. V primeru, da se to zgodi in sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

 

Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

 1. člen

Odgovornosti organizatorja

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje e-mail naslova: info@robbo.si.

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. člen

Varstvo osebnih podatkov 

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju izrecno dovoljuje, da organizator nagradne igre Robotix d.o.o.. pridobi in nadalje obdeluje osebne podatke sodelujočega, ki jih je navedel ob svoji prijavi.

 

Udeleženec nagradnega natečaja s posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov daje organizatorju in partnerju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi organizatorja do preklica.

 

Organizator nagradnega natečaja se zavezuje spoštovati posameznikovo zasebnost in osebne podatke, pridobljene v postopku nagradne igre, varovati skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih brez privolitve posameznika ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene.

 

Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da bodo v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) javno objavljeni. Drugi osebni podatki bodo znani le organizatorju, izvajalcu nagradne igre in so zaupni.

 

Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko v času trajanja le-tega  prekliče sodelovanje s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@robbo.si.

 

Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

 

 1. člen

Končne določbe 

 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se šteje,da sodelujoči s temi pravili soglaša. Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe,ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov v tem nagradnem natečaju priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na https://www.facebook.com/robboelectric/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila po potrebi imenuje in pooblasti pravnika oz. odvetnika.

 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani in spletni strani www.robbo.si.

 

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradnim natečajem lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@robbo.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje,da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Pravila veljajo od 3.11.2018 oziroma od dneva objave nagradne igre.

 

V Ribnici, 2.11.2018

Robotix d.o.o.

Lepovče 23

1310 Ribnica

Slovenija

T: 018369832

M: info@robbo.si